Areál VSEP, Pestovateľská 8

+421 903 434 621

Pondelok – Piatok | 07:00 – 16:30

Vyhľadať
Close this search box.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti WATEC, s.r.o. Dobrovičova 4, 811 02 Bratislava platné od 1.1.2019

Spoločnosť WATEC je technický veľkoobchod pre zaregistrovaných zákazníkov, ktorými môžu byť podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú v oblastiach súvisiacich s vodárenstvom a inštaláciami technologických rozvodov. Ak si výrobca vyhradzuje právo na nutnosť odborného zaškolenia a zákazník ho nemôže preukázať, organizujeme školenia. Inštalovanie elektrických zariadení môže previesť iba subjekt odborne spôsobilý. 

1. Všeobecné ustanovenia
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenským právnym poriadkom a týmito podmienkami. Kupujúci poskytne pri zahájení obchodného vzťahu svoje fakturačné a kontaktné údaje. Kupujúci záväznou objednávkou potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky predávajúceho. 

2. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenia mena a adresy dodania). 

3. Predmet objednávky
Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve, čo je potvrdená objednávka. Rozmery, váha, výkony kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach sú údajmy nezáväznými a vychádzajú z údajov výrobcov. Taktiež použité obrázky produktov sú len ilustračné a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti. V prípade vážnejších nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať a informovať o tom. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať len tovar v perfektnom stave v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcim daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 

4. Objednanie tovaru
Kupujúci vykoná objednávku, ktorá obsahuje druh tovaru s presnou špecifikáciou, číslo tovaru, jeho množstvo a cenu, meno a kontaktné údaje kupujúceho, spôsob platby a miesto dodania. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a kupujúci jej podaním potvrdzuje, že sa zoznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami aj reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Takto vykonanú objednávku potvrdí predávajúci kupujúcemu maximálne v najbližší pracovný deň po dni jej obdržania. (Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné.) V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie telefonicky a úhradou finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k významnej zmene ceny, či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, k vypredaniu zo skladu dodávateľa, či uvedenia novej verzie produktu výrobcom, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. 

5. Platobné podmienky
Objednaný tovar môže kupujúci uhradiť tromi spôsobmi. Pri prevzatí kuriérovi (na dobierku), platbou vopred na predfaktúru alebo v hotovosti pri osobnom odbere. Do doby zaplatenia je tovar majetkom predávajúceho. V cenovo náročnejších prípadoch a v prípadoch objednávky neštandardného tovaru („na objednávku“), si predávajúci vyhradzuje právo úhrady finančnej zálohy kupujúcim vo výške až do 100% z hodnoty. 

6. Ceny
Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tovaru v dobe objednávky platné v SR. Všetky ceny sú uvedené aj bez DPH aj s DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho vydaného oznámenia. Aktuálne ceny sú uvedené na stránke dodávateľa. Ak predávajúci dohodne a potvrdí veľkoobchodné ceny zákazníkovi alebo potvrdí ceny stanovené individuálnou písomnou ponukou, tak tieto sú potom v takom prípade platnými cenami pre takéhoto zákazníka. Pri objednavke nad 300,- EUR a jej platbe vopred, je možné si vybrať buď dopravu zdarma alebo dodatočnú zľavu 2%. Pri osobnom odbere a platbe v hotovosti je zľava na celú faktúru 2%.Táto zľava neplatí, ak sú už uplatnené na tovar znížené (akciové) ceny. Pri objednávke cez e-shop nad 500,- EUR predávajúci poskytne zákazníkovi možnosť dopravy zdarma. Okrem prípadov, kedy sú v zásielke veľmi ťažké alebo objemné produkty (rúry, tvarovky veľkých dimenzií a pod.), kedy sa rieši cena za dopravu osobitne. Dopravu chemikálií treba dohodnúť osobitne. V prípade zaslania tovaru mimo územia SR bude cena za dopravu dohodnutá s kupujúcim individuálne. 

7. Dodacie podmienky a prevzatie
Termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Väčšina je vybavená do 14 dní, ak nie je uvedené inak. Predávajúci informuje kupujúceho o odhadovanej dobe dodania a možnom meškaní, túto informáciu podá predávajúci súčasne s potvrdením objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo odchýliť sa od dohodnutého termínu dodania o 3 pracovné dni. Doručenie tovaru je na území SR vykonávané prostredníctvom zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Kupujúci je povinný bezodkladne pri preberaní skontrolovať stav zásielky- najmä druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalov podľa priloženého dodacieho listu. Obaly tovaru nesmú byť porušené, inak je nutné zdokumentovať a s prepravcom spísať poškodenie a predávajúceho hneď kontaktovať. Inak nenesie zodpovednosť za poškodenie prepravou. V prípade, že kupujúci neprevezme predmet plnenia zmluvy z dôvodov ležiacich na jeho strane, nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. V prípade, že predávajúci dodá nekompletnú zásielku, ktorú vopred potvrdil kupujúcemu, predávajúci nesie náklady na dodanie chýbajúceho tovaru.