Areál VSEP, Pestovateľská 8

+421 903 434 621

Pondelok – Piatok | 07:00 – 16:30

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti WATEC, s.r.o. Dobrovičova 4, 811 02 Bratislava platné od 1.1.2019

Spoločnosť WATEC je technický veľkoobchod pre zaregistrovaných zákazníkov, ktorými môžu byť podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú v oblastiach súvisiacich s vodárenstvom a inštaláciami technologických rozvodov. Ak si výrobca vyhradzuje právo na nutnosť odborného zaškolenia a zákazník ho nemôže preukázať, organizujeme školenia. Inštalovanie elektrických zariadení môže previesť iba subjekt odborne spôsobilý. 

1. Všeobecné ustanovenia
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenským právnym poriadkom a týmito podmienkami. Kupujúci poskytne pri zahájení obchodného vzťahu svoje fakturačné a kontaktné údaje. Kupujúci záväznou objednávkou potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky predávajúceho. 

2. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenia mena a adresy dodania). 

3. Predmet objednávky
Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve, čo je potvrdená objednávka. Rozmery, váha, výkony kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach sú údajmy nezáväznými a vychádzajú z údajov výrobcov. Taktiež použité obrázky produktov sú len ilustračné a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti. V prípade vážnejších nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať a informovať o tom. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať len tovar v perfektnom stave v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcim daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 

4. Objednanie tovaru
Kupujúci vykoná objednávku, ktorá obsahuje druh tovaru s presnou špecifikáciou, číslo tovaru, jeho množstvo a cenu, meno a kontaktné údaje kupujúceho, spôsob platby a miesto dodania. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a kupujúci jej podaním potvrdzuje, že sa zoznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami aj reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Takto vykonanú objednávku potvrdí predávajúci kupujúcemu maximálne v najbližší pracovný deň po dni jej obdržania. (Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné.) V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie telefonicky a úhradou finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k významnej zmene ceny, či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, k vypredaniu zo skladu dodávateľa, či uvedenia novej verzie produktu výrobcom, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. 

5. Platobné podmienky
Objednaný tovar môže kupujúci uhradiť tromi spôsobmi. Pri prevzatí kuriérovi (na dobierku), platbou vopred na predfaktúru alebo v hotovosti pri osobnom odbere. Do doby zaplatenia je tovar majetkom predávajúceho. V cenovo náročnejších prípadoch a v prípadoch objednávky neštandardného tovaru („na objednávku“), si predávajúci vyhradzuje právo úhrady finančnej zálohy kupujúcim vo výške až do 100% z hodnoty. 

6. Ceny
Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tovaru v dobe objednávky platné v SR. Všetky ceny sú uvedené aj bez DPH aj s DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho vydaného oznámenia. Aktuálne ceny sú uvedené na stránke dodávateľa. Ak predávajúci dohodne a potvrdí veľkoobchodné ceny zákazníkovi alebo potvrdí ceny stanovené individuálnou písomnou ponukou, tak tieto sú potom v takom prípade platnými cenami pre takéhoto zákazníka. Pri objednavke nad 300,- EUR a jej platbe vopred, je možné si vybrať buď dopravu zdarma alebo dodatočnú zľavu 2%. Pri osobnom odbere a platbe v hotovosti je zľava na celú faktúru 2%.Táto zľava neplatí, ak sú už uplatnené na tovar znížené (akciové) ceny. Pri objednávke cez e-shop nad 500,- EUR predávajúci poskytne zákazníkovi možnosť dopravy zdarma. Okrem prípadov, kedy sú v zásielke veľmi ťažké alebo objemné produkty (rúry, tvarovky veľkých dimenzií a pod.), kedy sa rieši cena za dopravu osobitne. Dopravu chemikálií treba dohodnúť osobitne. V prípade zaslania tovaru mimo územia SR bude cena za dopravu dohodnutá s kupujúcim individuálne. 

7. Dodacie podmienky a prevzatie
Termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Väčšina je vybavená do 14 dní, ak nie je uvedené inak. Predávajúci informuje kupujúceho o odhadovanej dobe dodania a možnom meškaní, túto informáciu podá predávajúci súčasne s potvrdením objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo odchýliť sa od dohodnutého termínu dodania o 3 pracovné dni. Doručenie tovaru je na území SR vykonávané prostredníctvom zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Kupujúci je povinný bezodkladne pri preberaní skontrolovať stav zásielky- najmä druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalov podľa priloženého dodacieho listu. Obaly tovaru nesmú byť porušené, inak je nutné zdokumentovať a s prepravcom spísať poškodenie a predávajúceho hneď kontaktovať. Inak nenesie zodpovednosť za poškodenie prepravou. V prípade, že kupujúci neprevezme predmet plnenia zmluvy z dôvodov ležiacich na jeho strane, nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. V prípade, že predávajúci dodá nekompletnú zásielku, ktorú vopred potvrdil kupujúcemu, predávajúci nesie náklady na dodanie chýbajúceho tovaru.